Nestas - Mozaiek > Ons aanbod > Zorg en Begeleiding

Extra aandacht en expertise

Burgerschap
Sinds 1 augustus 2021 zijn scholen wettelijk verplicht om een doelgericht en samenhangend aanbod te formuleren voor burgerschap. Hierbij moeten ze het actief burgerschap en de sociale cohesie van de leerlingen bevorderen. Maria Montessori schreef haar ideeën over opvoeding en onderwijs vanuit een ideaalbeeld. Zij stelde zich een harmonie voor tussen volwassenen en kinderen en een gezonde maatschappij. Zij had duidelijke ideeën over het ontstaan van een nieuwe wereldorde en over vredesopvoeding. Op haar grafmonument in Noordwijk staat: “Ik vraag de lieve en machtige kinderen om samen met mij te bouwen aan de vrede in de mens en in de wereld.”
Essentieel binnen ons onderwijs is de verantwoordelijkheid die kinderen van jongs af aan krijgen. Het dragen van verantwoordelijkheid voor het eigen handelen, het eigen leren, verantwoordelijkheid voor anderen en verantwoordelijkheid voor de omgeving zijn onderdeel van ons onderwijs. De wettelijk verplichte doelen zijn dan ook voor een groot deel terug te vinden in het montessorionderwijs. We werken vanuit de visie dat we onderdeel zijn van een groter geheel, dat de wereld waarin we leven in ontwikkeling is, dat verschijnselen in ons heelal met elkaar samenhangen en dat je die samenhang en ontwikkeling kunt ontdekken en onderzoeken. Jij als mens hebt een verantwoordelijke taak in dat geheel. Burgerschapsontwikkeling en Montessorionderwijs sluiten naadloos op elkaar aan.

Kosmisch onderwijs
De vakken aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, burgerschap en natuurkunde zijn bij ons ondergebracht onder de noemer Kosmisch onderwijs.
Deze vorm van onderwijs gaat er vanuit dat alles met alles samenhangt en derhalve onderling afhankelijk is. In de praktijk betekent het dat de thematische onderwerpen vanuit verschillende invalshoeken worden benaderd.
In de onderbouw wordt uitgegaan van de seizoenen. In de middenbouw van het heelal en de aarde. Bij de bovenbouw komen de diverse beschavingen aan de orde.
In alle bouwen wordt aandacht geschonken aan het planten- en dierenrijk. Deze lessen worden altijd voor de hele groep gegeven, waarna de kinderen de lessen individueel of in groepjes kunnen verwerken.


Kunst- en cultuureducatie
Kunst- en cultuureducatie vormt een integraal bestanddeel van het onderwijs en is gekoppeld aan ons kosmisch onderwijs.
De kinderen in Mozaïek ontdekken de wereld om hen heen vanuit verschillende kanten. Sinds de samenwerking met ToBe (nu SOC) gebruikt Mozaïek ook kunst & cultuureducatie om thema’s en onderwerpen te begrijpen, te verwerken en te verdiepen. Deze lessen zijn speciaal ontwikkeld door het SOC. Door de professionals in Mozaïek te coachen en bij te scholen zijn deze in staat om deze lessen zelf in de groep te geven.
Daarbij is de confrontatie met kunst en cultuur van buiten Mozaïek ook een bijzonder en belangrijk aspect. Vakdocenten, kunstenaars, dansers, acteurs, muzikanten e.a. sluiten met externe projecten (onder schooltijd op school of bij het SOC) en kunst & cultuur ateliers aan op dat wat in Mozaïek gebeurt.
Alle kinderen krijgen minimaal eens in de twee weken les van de vakleerkracht muziek, die met de kinderen zingt, danst, instrumenten bespeelt, maar ook over muziek praat en muziek beluistert.
Daarnaast hebben we een schoolkoor. Het koor bestaat uit kinderen vanaf groep 5 die graag zingen. Tijdens schooltijd wordt o.l.v. de vakleerkracht muziek gezongen uit het repertoire van 1,2,3 ZING. Kinderen kunnen thuis m.b.v. een inlogcode oefenen. Het Mozaïek Kinderkoor treedt een aantal keer per jaar op voor o.a. onze buren van de Prinsemarij (verzorgingstehuis).

Binnen - buiten werken
In de onderbouw kunnen de kinderen zowel binnen als buiten werken. Kinderen hebben een natuurlijke drang om te bewegen, te ontdekken, onderzoeken en te experimenteren. In onze voorbereide kosmische leeromgeving krijgen de kinderen de ruimte om zelfstandig de wereld om zich heen te ontdekken. Ze leren zorg te dragen voor de omgeving. Op dit kosmisch werkplein krijgen de kinderen lesjes over bijvoorbeeld planten en dieren, maar ook wordt er specifiek aandacht besteed aan de zintuiglijke waarneming. "Niets is in de geest, wat niet in de hand geweest is" is een prachtige quote van Maria Montessori.


(Hoog)begaafdheid
Wij werken vanuit een brede visie op begaafdheid. (Hoog)begaafde leerlingen hebben een prachtig talent, een ‘hoog ontwikkelingspotentieel’. Zij hebben de aanleg om tot uitzonderlijke prestaties te komen. Dat betekent echter niet vanzelfsprekend dat zij altijd goede schoolprestaties kunnen leveren en hun ontwikkeling als vanzelf op rolletjes loopt.
In kindcentrum Mozaïek streven we ernaar ons onderwijs zo passend mogelijk te maken, zodat alle kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen op basis van hun mogelijkheden en talenten. Dit geldt voor kinderen op alle niveaus. Ons team heeft trainingen en workshops gevolgd en zich verdiept in de begeleiding van (hoog)begaafde leerlingen. We maken gebruik van signaleringsinstrumenten en hebben ondersteuningsgroepen opgezet om deze kinderen adequaat te kunnen begeleiden. Iedere bouw heeft een eigen coördinator (hoog)begaafdheid.